Vicaria per a la Vida Consagrada i Pietat Popular

Vicari Episcopal
P. Antoni Cañellas Borràs, CO
tonicanyellas@gmail.com

Atenció als monestirs, CONFER, orde de verges consagrades i instituts de dret diocesà
P. Antoni Cañellas, CO
tonicanyellas@gmail.com

Pastoral de santuaris, peregrinaciones i pietat popular
Sr. Jon Serra Grau
Sra. Catalina Sansó Adrover
familiaserrasanso@gmail.com

Formació i acompanyament de confraries i obreries
Sr. Jaume Rigo
Sr. Raúl Plaza
Sr. Felio José Bauzà
secretariatdeconfraries@bisbatdemallorca.com